Köpvillkor

C2 Vertical Safety AB
Börjegatan 78
752 29 Uppsala
Orgnr: 556594-2595

Köpvillkor Konsument

Beställning:
En beställning på C2 Shop är genomförd i det ögonblick du bekräftar köpet och erhåller en orderbekräftelse från oss. Om du inte erhåller en orderbekräftelse bör du kontakta oss på info@c2safety.com eller telefon 018-677990 för att kontrollera att din beställning har mottagits av oss.


Fraktkostnad:

Vid betalning med Dibs (kortbetalning) och faktura är det fraktfritt vid order över 999kr ink moms.
Vid order under fraktfri gräns tillkommer fraktkostnad på 75kr ink moms.
Vid beställning över mail/telefon tillkommer en fraktkostnad på 150 kr ink moms. 

Leveransvillkor:
Leverans sker via DHL eller DHL Service Point. Ange mobilnr i kassan för att få SMS-avisering om ordern ska skickas med DHL Service Point och hämtas ut vid närmsta uthämtningsställe.
C2 levererar endast inom Sverige.

Leveranstid:
Orderns beräknade leveranstid anges i ordererkännandet som du får efter att du mottagit orderbekräftelsen. När ordern har skickats från C2 är leveranstiden oftast 1-3 vardagar.

Betalningsvillkor:
Vid kortbetalning samarbetar vi med DIBS Payment Services AB, vi accepterar betalkorten Visa och Mastercard och dessa betalningssätt är helt kostnadsfria.
Företagskunder kan välja 30 dagars fakturabetalning som är kostnadsfritt. Kreditprövning kommer att ske vid betalning via Faktura 30 dagar och C2 förbehåller sig rätten att neka fakturabetalning.

Garanti:
C2 tillämpar de garantier som tillverkarna av produkterna ställer ut. Garanti gäller mot fabrikationsfel och ej normalt slitage. Garantin gäller ifrån datum för köpet och kvitto skall bifogas vid ett garantiärende.

Prisinformation:
I kundvagnen går det att välja om priserna ska visas med eller utan moms. Priset för produkterna anges i orderbekräftelsen. C2 reserverar sig för eventuella tryckfel.
För det fall C2 drabbas av ökade kostnader till följd av tullavgifter, skatter och/eller andra offentliga avgifter eller pålagor, har C2 rätt att justera priset för Produkterna i motsvarande mån.
Vi reserverar oss för tekniska fel kring saldo och priser, skulle du mot förmodan lägga en produkt för 0 kr i din order kommer du att bli kontaktad efter att beställningen är genomförd med korrekt prisuppgift. 

Returer och byten:
Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt och bytesrätt när du handlar hos oss. Det innebär att du kan returnera varorna inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket. Returer är endast giltigt vid obruten förpackning.

  1. Gå in på denna sida och fyll i reklamation/bytes-formuläret.
  2. Skriv ut det ifyllda formuläret och bifoga det tillsammans med varan som du skickar till oss. 
  3. Du som kund står för returfrakten på 75 kr ink. moms vid ångerköp eller byte. Frakten dras av från varuvärdet vid återbetalningen som sker när returen har levererats till C2. Ringer eller mailar du in information kring en retur eller byte uppgår returfrakten till 150 kr. 


Reklamation

  1. Gå in på denna sida och fyll i reklamationsformuläret.
  2. Skriv ut det ifyllda reklamationsformuläret och bifoga det tillsammans med varan som du skickar till oss. 

Återbetalning vid kortköp:
Om du betalat med kort så kommer Dibs att kreditera retursumman på ditt kort så fort vi har mottagit och behandlat din retur.

Återbetalning vid 30 dagars fakturaköp:
Om du betalat med 30 dagars faktura så kommer C2 att skicka en kredit på retursumman så fort vi har mottagit och behandlat din retur.

Ej uthämtat paket:
I fall där paket inte hämtas ut på uthämtningsstället debiteras C2 en avgift av våra leveranspartners för frakt till uthämtningsstället och tillbaka, samt en administrativ avgift. För denna kostnad, samt administrativa kostnader för den hantering detta orsakar C2, debiterar vi kunden 249kr ink moms per outhämtat paket. Det är därför alltid billigare och bättre att hämta ut paketet och skicka tillbaka det till oss om man inte önskar varan/varorna.


Köpvillkor Företag

1. Inledning
1.1 Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid köp av produkter ("Produkterna") från C2 Vertical Safety AB (”C2”). Avtalet mellan C2 och Köparen benämns fortsättningsvis "Avtalet".
1.2 Parterna kan ha träffat separata avtal med avvikande bestämmelser i förhållande till dessa villkor. Vid sådan konflikt skall sådana separata avtal ges företräde framför dessa villkor.
1.3 Samtliga priser i Avtalet och dessa villkor anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt, såvida inte annat anges.

2. Kreditupplysning
2.1 C2 har rätt att inhämta kreditupplysning avseende Köparen. Om det mot bakgrund av resultatet kan antas att Köparen inte kommer att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot C2 har C2 rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
2.2 Istället för att säga upp avtalet får C2 kräva att Köparen ställer säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter. Om Köparen vägrar detta har C2 rätt att neka leverans eller att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

3. Fraktkostnader m.m.
3.1 C2 skall ombesörja transporten av Produkterna. Det sker via Postens Företagspaket eller motsvarande till den adress som angivits i orderbekräftelsen. Vid leveranser över 35 kg levereras Produkterna med bilfrakt.
3.2 Frakt betalas av Köparen i enlighet med Postens vid var tid gällande prislista:
- Vid betalning med Dibs (kortbetalning) och faktura är det fraktfritt vid order över 999kr ink moms. 
- Vid order under fraktfri gräns tillkommer fraktkostnad på 75kr ink moms.
- Vid beställning över mail/telefon tillkommer en fraktkostnad på 150 kr ink moms
3.3 Köparen kan efter överenskommelse med C2 själv hämta godset vid C2:s lager (adress: CELOG AB i Uppsala, Libro Ringväg 3, 752 28 Uppsala).

4. Leveranstid m.m.
4.1 Produkterna skall levereras vid den tidpunkt som överenskommits mellan parterna. Leverans inom Sverige sker i normalfallet påföljande arbetsdag. Invänta ordererkännde efter lagd order för leveransdatum.
4.2 Leverans kan efter särskild överenskommelse ske snabbare via bud. Extra kostnader tillkommer i sådant fall.
[4.3 För grundorder eller beställningsorder från fabrik gäller leveranstiden enligt orderbekräftelsen.]

5. Leveransförsening
5.1 Om leveransen av Produkterna försenas och C2 bär ansvaret för förseningen har Köparen rätt att häva Avtalet om förseningen överskrider en vecka. Köparen har därutöver inte rätt att göra några påföljder gällande på grund av leveransförsening. Köparen äger således inte rätt till ersättning, varken för direkt eller indirekt skada, som denne kan ha åsamkats till följd av den försenade leveransen.

6. Pris och betalningsvillkor
6.1 Priset för Produkterna anges i ordererkännadet. C2 reserverar sig för eventuella tryckfel.
6.2 För det fall C2 drabbas av ökade kostnader till följd av tullavgifter, skatter och/eller andra offentliga avgifter eller pålagor, har C2 rätt att justera priset för Produkterna i motsvarande mån. Sådana justeringar kan även komma att omfatta redan lagda ordrar.
6.3 Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
6.4 Vid betalningsdröjsmål överstigande tre (3) veckor har C2 rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet. Vid sådan hävning är Köparen skyldig att på egen bekostnad omedelbart återlämna eventuella levererade Produkter till C2. För det fall Produkterna inte är i oskadat skick skall Köparen lämna skälig ersättning till C2 för försämringen.
6.5 Om det på goda grunder kan befaras att Köparen inte kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet inom den i punkt 6.4 ovan angivna fristen har C2 rätt att kräva fullgod säkerhet för betalningen. För det fall att Köparen underlåter att utan dröjsmål ställa sådan säkerhet har C2 rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan.

7. Köparens kontraktsbrott
7.1 C2 har rätt att häva Avtalet för det fall Köparen gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott eller om det finns skälig anledning att anta att Köparen är på obestånd eller annars inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot C2.
7.2 Oavsett om avtalet hävs eller inte är Köparen skyldig att ersätta C2 för den förlust som C2 drabbas av till följd av Köparens kontraktsbrott.

8. Äganderättsförbehåll
8.1 Levererade Produkter förblir C2:s egendom till dess att Produkterna till fullo betalats av Köparen. C2 förbehåller sig rätten att återta Produkterna för det fall Köparen inte erlagt full betalning.
8.2 Till dess äganderätten helt övergått till Köparen genom erlagd full betalning är denne skyldig att vårda Produkterna väl och inte sälja, ändra, vidareuthyra eller på annat sätt faktiskt eller rättsligt förfoga över Produkterna på sätt som äventyrar Produkternas värde eller C2:s äganderätt.

9. Ansvar för fel och reklamation
9.1 Väsentliga fel i Produkterna ska avhjälpas av C2 efter Köparens reklamation, förutsatt att reklamation skett skriftligen inom 14 dagar efter det att felet upptäckts eller Köparen fått kännedom om det. Reklamation skall ske till följande adress: CELOG/ C2 , Libro Ringväg 3, 752 28 Uppsala.
9.2 Avhjälpande ska ske inom skälig tid och på C2:s bekostnad, frånsett i det fall som nämns i punkt 9.3 nedan. I stället för att avhjälpa felet får C2 leverera nya felfria Produkter. I sådant fall skall Köparen återsända de felaktiga Produkterna. C2 bär kostnaden för detta.
9.3 Om ett fel orsakats till följd av att Produkterna använts i strid med det avsedda ändamålet, medföljande instruktioner eller av vårdslöshet i övrigt från Köparens eller annans sida, är C2 inte skyldig att avhjälpa eller på annat sätt vidta åtgärder med anledning av det påstådda felet. Om det sedermera visar sig att C2 inte ansvarade för det påstådda felet skall Köparen ersätta C2 för alla kostnader som C2 haft i anledning av reklamationen och åtgärder till följd av denna.
9.4 Utöver för Produkterna särskilt gällande garantivillkor ansvarar C2 endast för fel som visar sig inom ett (1) år från den dag Produkterna levererades.
9.5 Om avhjälpande eller omleverans inte har skett inom skälig tid från reklamationen har Köparen rätt att häva avtalet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för Köparen och C2 insett eller bort inse detta.
9.6 Köparen har inte rätt att göra några andra påföljder än de som anges under denna punkt gällande mot C2 på grund av fel i Produkterna, med undantag för vad som stadgas i punkt 10 nedan.

10. Produktansvar
10.1 C2 ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av Utrustningen endast om C2 gjort sig skyldig till vårdslöshet. Köparen skall hålla C2 skadeslös om C2 blir skyldig att utge ersättning till tredje man i anledning av produktskada för vilken Köparen ansvarar.
10.2 Köparen skall utan dröjsmål underrätta C2 om alla skador orsakade av Produkterna som denne fått kännedom om.
10.3 Parterna åtar sig att var för sig upprätthålla en sedvanlig ansvarsförsäkring för sin verksamhet, innefattande produktskadeansvar.

11. Garantier
11.1 C2 köper alla Produkter hos etablerade leverantörer. Vissa tillverkare lämnar garantier för sina produkter. Garantitiden gäller i sådana fall från den tidpunkt som Produkterna levererades.
11.2 Eventuella garantianspråk skall riktas mot respektive tillverkare.

12. Ansvarsbegränsning
12.1 C2 är inte ansvarig för indirekt förlust som kan åsamkas Köparen. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader, utebliven vinst och kapitalförlust. Ansvarsbegränsningen gäller dock inte om C2 gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
12.2 Såvida inte C2 gjort sig skyldigt till uppsåt eller grov oaktsamhet är C2:s totala skadeståndsansvar enligt detta Avtal begränsat till ett belopp motsvarande vad Köparen erlagt för de felaktiga Produkterna i fråga.

13. Befrielsegrunder (force majeure)
13.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet skall ses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.
13.2 Part som åberopar befrielsegrund enligt punkten ovan skall utan dröjsmål underrätta motparten därom.
13.3 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.

14. Särskilda villkor
14.1 Flera av C2:s leverantörer tillämpar särskilda villkor beträffande användandet av deras varumärke och handeln med deras Produkter. Råder osäkerhet om huruvida den verksamhet Köparen bedriver strider mot leverantörens villkor ska Köparen själv kontrollera dessa villkor med C2 och om så behövs ska särskilt avtal upprättas.

15. Tillämplig lag och tvistelösning
15.1 Svensk lag tillämpas på Avtalet och dessa villkor.
15.2 Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal, eller därur härflytande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat av Stockholms Handels-kammares Skiljedomsinstitut. Institutets Regler för Förenklat Skiljeför-farande ska gälla, såvida inte Institutet − med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde samt övriga omständigheter − bestämmer att Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedoms-institut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet även bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.